na vrh

Hidrantska creva

Proizvodi » Hidrantska creva

Hidrantska creva - Proizvodnja Koltex SystemKao što smo već pomenuli, hidranti imaju veoma veliki, a u nekim slučajevima i presudan uticaj na brzu i efikasnu reakciju na izbijanje požara, kako u stambenim, tako i u poslovnim objektima i oko njih. Hidranti se planski postavljaju na mestima sa kojih je moguće pokriti veće površine ili broj objekata, sa minimalnim korišćenjem ljudstva i vatrogasne opreme. Hidrantska creva, kao deo hidrantske opreme, prvenstveno služe za dovođenje vode od hidranta do mesta požara.

Hidrantska creva koja proizvodi Koltex System, mogu biti različite dužine i mogu se raditi po meri u zavisnosti od potrebe. Visok kvalitet hidrantskih creva obezbeđuje sigurnost u radu vatrogasnih ekipa i efikasno i brzo suzbijanje požara. Hidrantska creva su predviđena za hidrantske ormane i prave se od visokvalitetnih sintetičkih vlakana sa unutrašnjim slojem od termoplastičnog elastomera.

Poseban značaj kvalitet i dugotrajnost hidrantskih creva, proizvedenih u pogonu Koltex Syistem-a, ima u slučajevima otežanog pristupa drugim sredstvima vatrogasnih ekipa. Hidrantska creva moraju biti lagana, otporna, bezbedna i dugotrajna, jednostavna za upotrebu, čime u potpunosti opisujemo upravo hidrantska creva koja proizvodi Koltex System.

Hidrantsko crevo se upotrebljava za prevenciju požara i priključuje se na spoljnu ili unutrašnju hidrantsku mrežu. Svaka zgrada je u zakonskoj obavezi da ima hidrantsko crevo u svakom hidrantskom ormanu sa pratećim elementima (kosi ventil i mlaznica). Hidrantsko crevo Koltex System-a ispunjava standard SRPS Z.C6.011:1970 tačka 4.2.1. tabela2, tačka6.2.2.2. i 6.2.2.3. i član 38 Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (sl.list SFRJ 30/91). Standardna ponuda ovog creva je od 15m sa spojkama, ali u zavisnosti od potreba može da bude željene dužine i sa/bez spojki.

U kombinaciji sa hidrantskim ormanima i dodatnom opremom za povezivanje hidrantskih creva, Koltex System nudi kompletna rešenja, kako za upotrebu u protivpožarnoj zaštiti u industrijskim, tako i stambenim objektima i oko njih.

Prednosti Koltex System hidrantskih creva

  • Hidrantska creva imaju povećanu otpornost prema procesu starenja i atmosferskom uticaju - sintetičko tkanje ne degradira od upotrebe i vremena
  • Hidrantska creva imaju povećanu otpornost prema buđi – ne stvara se buđ, ne treba sušiti nakon upotrebe
  • Hidrantska creva su male težina i velike fleksibilnosti – za lakše rukovanje